Ultra-Lift (การยกกระชับใบหน้า)

เป็นโปรแกรมการยกกระชับใบหน้าด้วยเทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าซาวน์ โดยมีความพิเศษคือ เป็นช่วงคลื่นที่มีความเข้มสูงและเป็นแนวเส้นตรง (High Intensity Focused Ultrasound) ต่างจากคลื่นอัลตราซาวน์ทั่วไปที่เป็นจุด ทําให้ผลลัพธ์ในการยกกระชับดีกว่า

เทคนิคการยกกระชับนี้ ไม่มีการเจ็บปวด เพียงแต่อาจจะมีอาการตึง ๆ บวม ๆ ใบหน้าเล็กน้อยในช่วงหลังทําวันสองวันแรก แนะนําให้ทําปีละ 3 ครั้ง