Co2 Laser (ซีโอทู เลเซอร์)

เป็นเครื่องเลเซอร์ที่ให้ลําแสงในช่วงคลื่นที่ถูกดูดซับด้วยโมเลกุล ของน้ำที่อยู่ในเซลล์และเปลี่ยนพลังงานความร้อนอย่างรวดเร็ว ทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดกระบวนการระเหยกลายเป็นไอ (Vaporization) พร้อมกันกับการเกิดการแข็งตัวของเลือด (Coagulation) ในหลอดเลือด ขนาดเล็กใต้ผิวหนัง ทําให้รอยโรค  ขนาดเล็กบนผิวหนังบริเวณที่ไม่ต้องการระเหิดหายไป พร้อมกับช่วยให้เลือดหยุดโดยไม่ต้องอาศัยมีดผ่าตัด และการเย็บแผล

เหมาะกับผู้ที่ต้องการกําจัด

  • ไฝ (Nevus)
  • ขี้แมลงวัน (Lentigine)
  • กระเนื้อ (Seborrheic keratosis)
  • ติ่งเนื้อ (Skin) 
  • ต่อมไขมันโต (Sebaceous gland hyperplasia)