เวชศาสตร์ชะลอวัย Anti Aging Aesthetic And Regenertive Medicine DPU ,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เวชศาสตร์ชะลอวัย Anti Aging Aesthetic And Regenertive Medicine DPU ,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สัมภาษณ์ : นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์

เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ Master Of Science Progaram in Anti-Aging And Regenertive Medicine >> http://www.dpu.ac.th/antiaging

สนใจสอบถามเพิ่มเติม 02-945-7300-29 ต่อ 570 และ 853 หรือ 081-818-9937